หนทางสู่ความสำเร็จ ต้องรักการเรียนรู้ฝึกฝน เพียรพยายามมุ่งมั่น ใช้สติปัญญาใคร่ครวญ

สินเชื่อและการจัดการสินเชื่อ

สินเชื่อ (Credit) = Trust , Believes ความหมายของสินเชื่อ เป็นความเชื่อถือและไว้วางใจระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายในการที่จะให้สินค้าหรือบริการไปใช้ก่อน

View details »

ประเภทของสินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ แหล่งที่มาของสินเชื่อ การจำแนกประเภทสินเชื่อจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ข้อดี – ข้อเสียของสินเชื่อ

View details »

สายงานทางด้านสินเชื่อ

สายงานทางด้านสินเชื่อ ความสำคัญของการจัดองค์การสำหรับงานด้านบริหารสินเชื่อ หน้าที่งานทางด้านสินเชื่อ การจัดองค์กรเพื่อการบริหารงานสินเชื่อภายในธุรกิจ

View details »

นโยบายการให้สินเชื่อ

เป็นแนวทางหรือหลักการที่ได้วางไว้ เพื่อให้การพิจารณาสินเชื่อ สามารถเป็นไปแนวทางเดียวกัน นโยบายการให้สินเชื่อ มี 2 ลักษณะ คือ 1. กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 2. ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ใช้การประชุมชี้แจงถึงหัวข้อนโยบายที่สำคัญให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

View details »

ข้อมูลสินเชื่อและแหล่งที่มาของข้อมูลสินเชื่อ

การรวบรวมข้อมูลสินเชื่อ ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญขั้นต้นในการจัดการสินเชื่อ เพื่อให้การวิเคราะห์สินเชื่อมีความถูกต้อง สะดวกและสมบูรณ์แบบ ข้อมูลสินเชื่อที่ครบถ้วนและเหมาะสม จะมีผลให้การวิเคราะห์สินเชื่อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

View details »

การประเมินความเสี่ยงในสินเชื่อ

ความจำเป็นในการจำแนกประเภทของความเสี่ยง การตัดสินใจว่ากิจการมีการจัดการสินเชื่อดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการควบคุมสินเชื่อว่าสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ที่ค้างชำระได้นาน หรือการหลีกเลี่ยงหนี้สูญได้

View details »