เจ็ดก้าวสู่ความสำเร็จ

- จงถือเป็นหน้าที่ที่จะเติบโตขึ้นทุกวัน (โรงเบิร์ต บราวนิง) คือ ความสำเร็จในแต่ละวันนั้นก็ย่อมเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างเสมอ ดังนั้น ความสำเร็จก็ไม่ได้เกิดจากการได้มา หรือการก้าวไปข้างหน้า แต่ความสำเร็จนั้นเกิดจากการเติบโตเท่านั้น ซึ่งเราอาจจะตั้งเป้าหมายว่าวันนี้เราควรทำอะไรก่อน-หลัง แล้วความสำเร็จนั้นก็จะเติบโตขึ้นทีละนิดๆในแต่ละวัน โดยโรเบิร์ต บราวนิง ได้กล่าวไว้ว่า “อยู่ในโลกไปไย หากไม่ใช่เพื่อเติบโต”

- ให้ความสำคัญแก่กระบวนการยิ่งกว่าผล คือ เป็นผลที่ชัดเจน และเป็นเครื่องที่จะช่วยตัดสินใจที่ดีในการให้ความสำคัญกับกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงและเติบโต เพื่อที่จะให้เราได้ก้าวไปสู่อนาคตอย่างมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยที่อาจจะไม่ต้องคำนึงถึงผลตอบที่จะได้รับ แต่จะต้องตระหนักถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละช่วงชีวิตของเราดีกว่า

- อย่ารอคอยแรงดลใจ (เจอร์รีย์ เวสต์) คือ เมื่อเราต้องการที่อยากได้อะไรหรือมีความรู้สึกดีๆอะไร เราก็ไม่ควรที่จะนั่งรอโอกาสนั้น หรือไม่ควรที่จะรอให้ใครบางคนมาบอกกล่าวว่าจะต้องทำอะไร ดังนั้นเราควรที่จะต้องลงมือทำด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งที่ดี หมั่นเตือนตัวเองอยู่เสมอ แล้วความสำเร็จนั้นก็จะเกิดกับตัวเราอย่างแท้จริง

- เต็มใจสละความสุขเพื่อสร้างโอกาส คือ เราทุกคนควรสร้างหรือหาโอกาสให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้ความสุขและความสำเร็จมาอย่างพร้อมๆกัน ไม่จำเป็นจะต้องหาแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าเราได้แต่ความสุขมาก็อาจจะไม่ได้ความสำเร็จนั้นๆด้วย ดังนั้น จึงควรใส่ใจกับตนเองให้มากขึ้นแล้วความสำเร็จนั้นก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเอง เป็นต้น

- ฝันให้ใหญ่ คือ คนเราทุกคนไม่ควรที่จะคิดวิธีต่างๆ หรือทำงานต่างๆในสิ่งเล็กๆ แต่ถ้าเมื่อเรามีความต้องการหรือมีความฝันก็ควรทำความฝันนั้นให้เกิดขึ้นเติบโตขึ้นให้ใหญ่ไปเลย เพราะคนทุกคนนั้นก็ย่อมมีความฝันเป็นของตนเองอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าคนๆนั้นจะทำหรือสร้างฝันของตนเองอย่างไร

- หัดจัดลำดับความสำคัญ คือ เราทุกคนจำเป็นจะต้องจัดลำดับความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้เข้าใจว่างานชิ้นไหนทำก่อน ชิ้นไหนทำหลัง หรือว่าทำให้เป็นกระบวนการเพื่อที่จะได้จัดลำดับนั้นๆได้ถูกต้อง ตรงต่อเวลา และตรงต่อสิ่งที่เราต้องการจะได้ ซึ่งเป็นสิ่งดีที่คนทุกคนจะต้องจัดลำดับชีวิตว่าสิ่งใดมีความสำคัญมากกว่าหรือน้อยกว่าได้อย่างไร
- เลิกเพื่อเลื่อนระดับ คือ คนเราทุกคนจำเป็นที่จะต้องเสียบางอย่างไปโดยมีสิ่งที่แลกเปลี่ยนเสมอซึ่งสิ่งๆ นั้นมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อชีวิตเราในการดำเนินชีวิตอยู่แล้ว ดังนั้น จงตั้งใจและควรหาช่วงเวลาเพื่อให้แน่ใจในทุกๆครั้งที่คุณแลกว่ามีค่ามากน้อยเพียงไร