ทีมที่ให้การสนับสนุน : งานในสายรอง

ในส่วนของผู้บริหารในสายงานรองนั้นอาจจะประกอบไปด้วย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายกฎหมาย ทุกส่วนนี้มีหน้ารับผิดชอบในงานของตัวเองรวมทั้งการช่วยแก้ไขปัญหา และการทำงานของทุกส่วนนั้นเป็นจะต้องอยู่ในข้อระเบียบของบริษัท รูปแบบการทำงานนั้นจะต้องมีการปรับระบบให้เล็กลงส่วนพนักงานจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม สามารถทำงานโดยไม่ให้ผู้บริหารบอก นอกจากจะเป็นงานที่มีความสำคัญกับบริษัทที่พนักงานไม่สามารถตัดสินใจเองได้จะต้องให้ผู้บริหารทำ รวมถึงการจัดระบบงานให้ง่ายขึ้นโดยผู้บริหารเองจะต้องเอางานในส่วนต่างๆมารวมไว้ด้วยกัน โดยอาจจะมีการประชุมมอบหมายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน ฉะนั้นถือว่าเป็นการช่วยให้บริษัทสามารถทำงานได้อย่างมีทิศทางและถูกต้อง

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในการจัดหาคนเข้ามาทำงาน และดูแลพนักงานทั้งหมดของบริษัทเป็นคนประเมินหรือทดสอบการทำงานของพนักงาน

การลดจำนวนพนักงาน
ในสถานการณ์ที่ไม่ดีทำต้องมีการลดจำนวนพนักงาน ในการที่จะลดพนักงานนั้นไม่สามารถทำได้ง่าย และการลดพนักงานบริษัทจะต้องดูจากพนักงานระดับสูงก่อนจะต้องดูการทำงานพนักงานในประกอบการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็น ความรู้ ทักษะ มนุษย์สัมพันธ์ แต่การลดพนักงานอาจทำให้พนักงานหลายๆ คน เสียกำลังใจ ทางบริษัทจะต้องบอกเหตุผลในส่วนที่ทำให้พนักงานต้องออกจากงาน เพื่อให้พนักงานนั้นมีความรู้ที่ดีขึ้นและเข้าใจถึงปัญหา ไม่ใช่จะไล่พนักงานออกแบบไม่ทันตั้งตัว
“บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของ วอลล์ สตรีท พนักงานสองคนกลับจากทานอาหารกลางวัน พวกเข้าสอดบัตรเข้าไปในเครื่องอ่านบัตรเพื่อผ่านเข้าบริษัท คนแรกผ่านเข้าไปได้โดยไม่มีปัญหา แต่คนที่สองที่มาด้วยกันกลับมีปัญหา คนแรกหันกลับมายื่นบัตรของตัวเองให้เพื่อนใช้แทน ทันใดนั้น ร.ป.ภ ก็ตรงเข้ามาหาพวกพวกเขาทั้งสองและบอกเพื่อของเขาว่า บริษัทมีคำสั่งเลิกจ้าเขาแล้วตั้งแต่เที่ยงตรงของวันนี้เป็นต้นไปและให้ไปพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ห้อง 312 เพื่อทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป ”
จากตัวอย่างให้เห็นว่าบริษัทไม่ควรที่จะไล่พนักงานออกโดยวิธีนี้ทำให้พนักงานเสียกำลังใจ และมองบริษัทในทางที่ไม่ดีทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเสียหายได้
การจ่ายค่าตอบแทน
ถ้าเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ในการทำงานในด้านนี้จะต้องมั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจหน้าที่ของตัวเอง รวมทั้งเรื่องของเงินที่จะได้รับเมื่อทำงานให้บริษัท เป็นสิ่งที่พนักงานต้องการไม่ว่าจะเป็นในช่วงเศรษฐกิจดีและไม่ดี
การจ่ายค่าตอบแทนนั้นบริษัทสามารถจ่ายเป็นเงินเดือนหรือโบนัสเป็นผลประโยชน์ที่พนักงานทำงานมา ค่าตอบแทนส่วนของโบนัสอาจจะจ่ายให้กับพนักงานเฉพาะช่วงเศรษฐกิจก็ได้ ในการจ่ายค่าตอบแทนนั้นบริษัทต้องดูเงินในบริษัทด้วยว่ามีการจัดสรรให้กับพนักงานมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทหรือไม่

การฝึกอบรม
การจัดฝึกอบพนักงานเป็นหน้าของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีการเลือกหัวข้อในใช้การจัดอบรม เพื่อที่ให้การอบรมนั้นเป็นประโยชน์ โดยการอบรมในตอนนี้ส่วนให้มุ่งไปที่การแก้ปัญหาและการสร้างโอกาสให้กับบริษัท เป็นการให้ความรู้ เพิ่มทักษะให้สามารถนำไปใช้ในการทำงาน รวมถึงการแนะนำให้พนักงานรู้จักค้นคว้าด้วยตัวเอง เช่น ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ วารสาร
ในสาระสำคัญของการอบรมอาจจะหยิบเอาประเด็น การจ่ายค่าตอบแทนมาพูด การเจรจาต่อการทำสัญญาในการประชุมนั้นอาจจะเชิญผู้บริหารอาวุโสเข้ามาร่วมบรรยายในการอบรมในครั้งด้วยเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้มากด้วย ประสบการณ์เป็นการเสริมความรู้

ขวัญและกำลังใจ
ขวัญและกำลังใจที่สิ่งสำคัญกับพนักงานโดยเฉพาะในช่างเศรษฐกิจไม่ดี ไม่ว่าจะได้ยินข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาจากไหนทำให้พนักงานรู้สึกไม่ดี บริษัทจะต้องบอกให้พนักงานรู้เรื่องในส่วนที่ได้ยินมาพร้อมบอกว่าบริษัทได้หาทางแก้ปัญหาที่ดี

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (Generai Counsel)
หัวหน้ากฎหมายมีหน้าที่ในความรับผิดในการร่างสัญญา การเจรจาการทำสัญญาเพื่อที่จะไม่ให้บริษัทเสียผลประโยชน์โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุน การซื้อวัตถุดิบ บริษัทจะต้องมีนักกฎหมายเข้าทำงานในส่วนนี้ ถ้ามีการผิดเงื่อนไขในสัญญา บริษัทจะต้องเข้ามาปรึกษานักกฎหมายเพื่อให้บริษัทได้รับความเป็นธรรม ในเรื่องพนักงานที่ลดจำนวนพนักงาน ในการเอาพนักงานออกจากงานในเรื่องของสูงอายุ เพศหญิงหรือชนกลุ่มน้อยในส่วนนี้จะต้องให้ความเป็นแก่พนักงานด้วย บางครั้งนักกฎหมายจะต้องเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการทำงานใหม่เพื่อจะได้เกิดความเสมอหรือความยุติธรรมกับ พนักงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในฐานะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสายตาของผู้บริหารอาจจะมองค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปด้วยเงินมหาศาล ผู้บริหารให้ความใส่ใจเรื่องของโครงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ ในเรื่องของสาธารณูปประโยชน์
ส่วนต่าใช้จ่ายที่สารสนเทศจะได้รับจะเป็น ระบบการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายขายการกระจายการผลิต ฝ่ายขายและการตลาด เป็นค่าใช้จ่ายในระยะสั้น
โครงการที่ทำประโยชน์ที่ดีจะต้องเลือกเพียงการเดียวและเลือกโครงการที่ดีที่สุดเพื่อจะสามารถการเงินเข้าบริษัทได้มากที่สุดโดยส่วนนี้ อาจจะขอความร่วมมือจากผู้บริหารและฝ่ายการเงินเข้ามาช่วยงาน
ส่วนในด้านพนักงานจะต้องมีความรอบคอบในการเอาพนักงานออกเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัท
ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่สารสนเทศจะได้รับนั้นไม่มีความแน่นอนและในด้านของผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลับมองว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องลงทุน และมันสามารถที่จะส่งผลตอบแทนกลับมาแก่บริษัทอย่างคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ทุ้มไปเช่นเดียวกัน แต่เมื่อค่าใช้จ่ายนี้ผู้บริหารสูงสุดจะต้องมั่นใจว่าเมื่อตัดสินใจในส่วนต่างๆนี้ไปแล้วจะทำบริษัทมีการขับเคลื่อนได้ต่อไป