ทำงานให้สำเร็จ : ฝ่ายปฏิบัติการ & ปรับโฟกัสใหม่ให้กับงานนวัตกรรม: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ทำงานให้สำเร็จ : ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายปฏิบัติการเป็นส่วนสำคัญในการทำงานในบริษัท ไม่จะเป็นด้านความสำเร็จรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ทั้งเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัทเพิ่มขึ้น ส่วนการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการเป็นงานด้านการผลิต และด้านการบริการมีการทำงานที่ต่างกันแต่สิ่งที่ต้องทำเหมือนกัน คือ การมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เช่น ในเรื่องของการลดต้นทุนการทำงาน การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เน้นการทำงานที่ตอบสนองในเรื่องคุณภาพ

บรรลุจุดคุ้มทุนเงินสด
สิ่งแรกที่ฝ่ายปฏิบัติการจะทำการผลิต คือ การลดจุดคุ้มทุนเงินสด ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในการตัดสินใจและลงมือโดยจะทำได้ด้วยวิธีไหนได้บ้าง เช่น ใช้ในการลดกะการทำงานของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการปิดโรงงานผลิต หรือจะรวบรวมผลิตเข้าไว้ด้วยกัน เป็นสิ่งที่จะต้องเลือกรวมทั้งจะต้องคิดในเรื่องของผลกระทบด้วย ในการตัดสินใจที่ดีของฝ่ายปฏิบัติการอาจจะขอความร่วมมือกับฝ่ายขายและการตลาดมาช่วยการทำงานในส่วนนี้เพื่อที่จะให้งานที่ทำมีประสิทธิภาพ

คิดใหม่ในเรื่องรายจ่ายลงทุน
ในช่วงเวลาที่หาเงินยากการที่บริษัทจะตัดค่ายใช้จ่ายในการลงทุนลง ในการตัดค่ายใช้จ่ายนั้นจะไม่ตัดออกทั้งหมด อาจจะมองว่ามีส่วนไหนบริษัทที่ทำให้มีค่าใช้มากเกินไป เช่น ด้านการบำรุงรักษาที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่ม เพื่อที่จะให้บริษัทรอดพ้นกับเหตุการณ์นี้ในช่วงที่ลดค่ายใช้จ่าย ส่วนการบริษัทการหาเงินเพิ่มบริษัทอาจจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นั่นก็คือ การนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยลดต้นทุนของบริษัท เมื่อนำเข้ามาใช้งานแล้วบริษัทจะต้องคิดในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน จะต้องมีการตั้งกฎระเบียบให้กับพนักงานได้ปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันอันตราย ส่วนตัวผู้บริหารเองจะต้องนำความรู้ที่ตัวเองมี มาช่วยในการตัดสินใจในการเลือกที่ดีเพื่อที่จะหาเงินเข้าบริษัท

จัดสายผลิตภัณฑ์ของคุณให้เรียบง่าย
สินค้าจะมีคุณภาพได้ไม่ขึ้นอยู่ที่จำนวนของสินค้าจะต้องมากด้วย เมื่อสินค้าน้อยแต่กลับมีคุณภาพ และประสิทธิภาพในตัวของสินค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจเมื่อซื้อสินค้าไปใช้ ส่วนเรื่องการเก็บสินค้าไว้ขายจะต้องคิดไว้ล่วงหน้าด้วยเพื่อที่จะนำออกมาขายในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

จัดการสินค้าคงคลัง
ในเวลานี้ฝ่ายปฏิบัติการสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกได้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นการลดต้นทุนในการผลิตของบริษัทต่ำลง ซึ่งตอนนี้ฝ่ายปฏิบัติการทำต่อไปอีก คือ ลดสินค้าคงคลังเพราะในเวลานี้ได้มีผลกระทบต่อบริษัท ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายขายและการตลาดต้องมาทำงานในส่วนนี้ร่วมกันอาจจะรวมฝ่ายบัญชีด้วย ดังนั้นตัวผู้บริหารอาจจะนำแนวความคิดระบบการทำงานให้ทันเวลาพอดี (Just in time) เข้ามาใช้ เมื่อผู้บริหารคิดจะนำมาใช้จะต้องศึกษาและเรียนรู้การทำงานก่อนที่จะนำมาปรับใช้ในบริษัท

ความต้องการพิเศษสำหรับบริษัทที่ใช้บริการ
การที่เจอปัญหาต่างๆ และพนักงานในบริษัทเป็นขับเคลื่อนในการผลิต ทำการผลิตแบบทันเวลาพอดี การซื้อวัตถุดิบ และหลักที่สำคัญในการบริการของบริษัท คือ เงินสด
หลักสำคัญที่บริษัทให้บริการมี 2 อย่าง คือ
1. สัดส่วนของการใช้ประโยชน์ คือ การทำงานของพนักงานอาจมีการทำงานแบบไม่เตรียมที่ มีการทำงานที่แตกต่างกันไป ในการแตกต่างนั้นอาจะเกิดจากความกังวลในเรื่องต่างๆ ทำการทำงานได้ไม่ดี
2. จูงใจ คือ ตัวผู้บริหารเองเมื่อเจอกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็ตาม ต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องของกำลังใจหรือสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับพนักงานรวมทั้ง การให้รางวัลเมื่อพนักงานทำความดี ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน

ปรับโฟกัสใหม่ให้กับงานนวัตกรรม: ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

การทำงานของส่วนนี้เป็นงานเกี่ยวกับการวิจัยที่ให้ความสำคัญในเรื่องของอนาคตของบริษัท ผู้บริหารจะมองผลในระยะยาว และใครๆ ก็จะมองฝ่ายนี้ว่าลอยตัวจากปัญหาไปวันๆ เพราะฝ่ายนี้จะทำงานในส่วนของความมั่นคงและคิดโครงของบริษัทให้สามารถทำงานต่อไป แต่ถ้าเป็นช่วงเศรษฐกิจดีบริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้น จะทำให้ได้ค่าค่าโสหุ้ยและค่าในการทำงานอยู่ในระดับที่สูง และสถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีทำให้ทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องการวิจัยและพัฒนา

คิดใหม่ในเรื่องงบประมาณ R&D
การที่บริษัทจะต้องตัดค่าใช้จ่ายในส่วนของฝ่ายการวิจัยและพัฒนาออกในบางส่วน บริษัทจะต้องดูว่าส่วนที่ตัดออกนั้นไม่มีความสำคัญกับบริษัทแล้ว ถ้าหากผู้บริหารไม่มีความรอบคอบอาจทำให้เสียโอกาสนี้ได้ ดังนั้นตัวผู้บริหารจะต้องตัดสินใจเรื่องงบที่จะต้องตั้งเริ่มจากศูนย์เป็นอันดับแรก จากนั้นใช้กิจกรรม ค่าใช้จ่าย มากำหนดเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีโครงการไหนที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ เพื่อที่จะได้โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทให้ได้มากที่สุด

จัดลำดับงานวิจัยใหม่ให้สมดุล
บริษัทต้องตั้งงบประมาณในครั้งนี้โดยเริ่มจากศูนย์ และฝ่ายวิจัยและการพัฒนาเริ่มเข้ามาทำงาน โดยตัวผู้บริหารจะต้องคิดในเรื่องของส่วนลด แรงงาน เงิน ให้น้อยลง และช่วงเศรษฐกิจไม่ดีในตอนนี้ ตัวผู้บริหารเองจะต้องมองไปในเรื่องการวิจัยการปรับปรุงสินค้าตัวใหม่อาจจะเป็นโอกาสที่ดี ที่จะสามารถเดินนำหน้าคู่แข่งได้ และที่สำคัญยังต้องพาบริษัทมุ่งไปสู่การเติบโตได้เร็วขึ้น โดยในการที่จะทำการวิจัยในครั้งนี้อาจมีปัญหาหลายอย่างเพราะกำลังของบริษัทมีน้อยไม่ว่าจะเป็น แรงงาน เงิน ถ้าบริษัทจะทำจะต้องมีการวางแผนให้รอบคอบและต้องคิดต่อไปอีกว่า เมื่อบริษัทนำฝ่ายวิจัยและพัฒนามาทำโครงนี้แล้วจะทำให้บริษัทมีความเข้มแข็งมากขึ้น

เผชิญหน้ากับความล้าสมัย

เป็นการประเมินโครงการของฝ่ายวิจัยและการพัฒนา โดยมีตัวผู้บริหารจะต้องทำการประเมิน เพื่อที่จะได้พนักงานวิจัยที่มีความรู้ความสามารถให้กับบริษัท และจัดการทำงานให้พนักให้ทันเหตุการณ์ พนักงานที่ไม่มีไม่รู้จักปรับปรุงตัวเองผู้บริหารควรที่เอาพนักงานออกจากงาน รวมทั้งตัวผู้บริหารที่มีความสามารถไว้ นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานแทนพนักงานที่ออกไป

กระชับความสัมพันธ์กับฝ่ายขายและการตลาด
บริษัทที่มีเทคโนโลยีใช้หลายที่มีความทุ่มเทให้กับงาน แต่ไม่ประสบผลสำเร็จทางด้านกำไร รายได้ของบริษัทที่ลงทุนไปไม่เพิ่มขึ้น เพราะเทคโนโลยีที่บริษัทนำใช้ไม่ตรงกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นบริษัทจะต้องอาศัยฝ่ายการผลิตและการตลาดเข้ามาช่วยนี้เพื่อที่จะโครงการวิจัยต่อไปรวมถึงเอาไปให้ผู้บริหารอาวุโสดู อีกอย่างหนึ่งที่ฝ่ายวิจัยและการพัฒนาต้องทำในการหาข่าวสารมาประกอบจะต้องออกไปสังเกตและสำรวจด้วยตัวเอง

ผูกทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน : ห่วงโซ่อุปทาน

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ผลิตที่นำวัตถุดิบมาส่งให้กับบริษัทรวมทั้งการส่งข่าวสารระหว่างผู้ผลิต ลูกค้า และบริษัทมาเข้าไว้ด้วยกัน ส่วนความรับผิดชอบในส่วนนี้จะเป็นผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการและซีอีโอ ส่วนด้านวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง ทำให้เกิดผลกระทบในด้านการเงิน การบริการลูกค้าดังนั้นควรมีการจัดระบบให้ดี เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีทำให้ต้นทุนของบริษัทเปลี่ยนไปตัวผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการจะต้องคิดในเรื่องการทำระบบโลจิสติกส์ที่ดีให้กับโรงงาน โดยขอความร่วมมือจากฝ่ายผลิตและการตลาดเข้ามาช่วยวิเคราะห์ในส่วนที่ดี และส่วนที่เสียเพื่อเตรียมพร้อมกับการปรับปรุงโรงงาน

โฟกัสไปที่การทำงานให้สอดประสานกัน (Synchronf Zation)
การทำงานสามารถให้มีความสอดคล้องเข้ากันได้ ถ้าตัวผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์กับผู้ผลิต ลูกค้า ทำให้ทุกฝ่ายสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานได้เร็วรวมทั้งสภาพที่ไม่ดีจากข้างนอกได้เป็นอย่างดี และทำให้เกิดการได้เปรียบเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ อีกทั้งบริษัทอาจมีการปรับปรุงระบบการทำงานใหม่ เพื่อที่ให้บริษัทจะได้มีบรรยากาศหรือสภาพในการทำงานได้ดี
ส่วนตัวผู้บริหารที่จะต้องทำในตอนนี้ คือ การจำนวนเงินในบริษัทที่ใช้ไปกับสินค้าคงคลัง วัตถุดิบ ทำให้ผู้บริหารต้องเข้าไปพูดคุยกับส่วนที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อที่จะได้รับรู้ข่าวสารความเป็นไปจากส่วนนี้

สร้างสะพานข้อมูลเชื่อมต่อไปยังซัพพลายเออร์และลูกค้า
ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทในการลดปัญหาความวุ่นวายของบริษัทเป็นการส่งข่าวสารระหว่างผู้ผลิตและลูกค้าที่เรียกกันว่า สะพานข้อมูล เพื่อให้การติดต่อกันได้ง่ายขึ้นเป็นการรับรู้แบบสองทาง
ส่วนผู้ผลิตนั้นบางครั้งอาจหันมารวมหุ้นกับบริษัทเป็นการได้รับข่าวสารเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสองทาง
ส่วนลูกค้ามีสวนที่คล้ายกับผู้ผลิต แต่ตัวบริษัทจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวลูกค้าเห็นเพื่อเป็นการยืนในการเงินของบริษัท
เมื่อนำสิ่งเหล่านี้มารวมกันจะทำให้บริษัทมีความเข้มแข็งมากขึ้น และสามารถตั้งรับกับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้

ใฝ่หาสัมพันธภาพที่ยังยืน
การที่ตกอยู่ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ผลิตและลูกค้า แต่เมื่อการสร้างความสัมพันธ์แล้วในส่วนผู้ผลิตก็ได้มาเป็นหุ้นกับบริษัท ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องมาทำงานช่วยกับบริษัทโดยการออกแบและการผลิตใช้ความรู้ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเทให้งานนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนนี้เป็นการช่วยบริษัทลดค่าใช้จ่ายได้ เมื่อผลิตออกแล้วสินค้าจะต้องเป็นที่พอใจของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย ราคาดี ทำให้บริษัทสามารถอยู่ต่อไปได้

ยกระระดับความเข้าในในเรื่องห่วงโซ่คุณค่าให้กับทุกคน
เมื่อทุกคนในองค์กรได้เห็นความสำคัญในการรวมมือกับส่วนต่างๆ สามารถให้บริษัทรอดพ้นสถานการณ์นี้ได้และทำให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้ทุกคนทำหน้าที่ที่ตัวเองทำได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการฝึกอบรมในการให้ความรู้และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอบรม มีการประสานงานกับส่วนต่างๆ เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคิดหาสินค้าใหม่ๆ ตลาดใหม่พร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องวัตถุดิบ