มันสมองในเรื่องเงิน ๆ ทองๆ : ซีเอฟโอผู้บริหารระดับสูง

งานที่ซีเอฟโอชอบทำในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจดีคือ การสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน รวมทั้งในเรื่องลูกหนี้ ราคา/กำไร คิดหาแหล่งเงินกู้ไว้รองรับหนี้สิน ส่วนงานที่เหลือเป็นงานปฏิบัติการในการบริหารจัดการทางการเงินให้กับบริษัทหรือวางโครงสร้างทางการเงินให้มีความมั่นคง
เมื่อก่อนซีอีโอมีหน้าที่เป็นหัวฝ่ายการเงิน คอยแก้ปัญหาทางการเงินให้กับบริษัทและประเมินเหตุการณ์ของบริษัท แต่เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปซีเอฟโอต้องออกมาทำงานในลักษณะแบบซีอีโอที่ต้องลงมาดูงานในระดับปฏิบัติการและค่อยติดตามสถานการณ์ บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินไปอย่างไรได้บ้าง ? รวมถึงการแบ่งงานให้กับพนักงานทำควบคู่กันไป
บททดสอบของซีเอฟโอที่ต้องทำในตอนนี้ ซีเอฟโอจะต้องกล้าเผชิญกับปัญหาของบริษัทและลงไปทำงานร่มกับระดับปฏิบัติการจัดระบบการเงินของบริษัทใหม่และสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับ พนักงานโดยการพูดคุยกับฝ่ายต่างๆ พร้อมกับบอกปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเพื่อที่จะให้พนักงานมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งซีเอฟโอจะต้องสร้างความเชื่อถือและความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน พนักงานก็พร้อมที่จะช่วยผู้บริหารแก้ปัญหาเป็นการร่วมกัน
และสิ่งต่อไปนี้ที่คุณต้องทำ ?

สร้างความรู้สึกร่วม
ขั้นแรก ต้องสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือให้กับพนักงานและบริษัทรวมถึงการได้ความร่วมจากผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ขั้นที่สอง ต้องมีการนำรายละเอียดทางการเงินของบริษัทที่เจอกับปัญหาในตอนนี้ เสนอให้ส่วนต่างๆได้รับรู้ การนำเสนอรายเอียดนั้นต้องสื่อสารให้คนๆ เข้าใจรายละเอียดในการนำเสนอจะต้องชัดเจน เพื่อที่ทุกคนจะได้วิเคราะห์สถานการณ์และหาผลกระทบได้ถูกทาง
ขั้นที่สาม ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานได้เห็นว่างบที่ทำนั้นสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและสร้างความแตกต่างในการการบริหารงาน รวมทั้งจูงใจหรือใช้อำนาจในการตัดทรัพยากรของบริษัทออกเมื่อสิ่งนั้นไม่คุ้มในการลงทุน
ขั้นที่สี่ เมื่อมีการร่วมงานกับฝ่ายต่างๆ จะต้องสามารถทำงานร่มกับคนอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับเดียวกันหรือระดับล่าง และใช้ความสามารถของตัวเองมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเพื่อให้เกิดประโยชน์

รู้จักตัวเลข
การคุมการเงินของบริษัทรวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและกำลังการผลิต จะต้องมีการตรวจสอบทุกวัน เพราะเป็นการวัดเกี่ยวกับการเงินของบริษัท ตั้งแต่กระแสเงินสด การขาย การเก็บเงิน การใช้เงิน และซีเอฟโอจะต้องเข้าไปพูดคุยกับซีอีโอ พนักงานขาย เพื่อให้มีความเข้าในการในส่วนลดให้กับลูกค้าในส่วนนี้สามารถเพิ่มเงินให้กับบริษัทได้ โดยซีเอฟโอจะเป็นคนวางแผนหรือสังเกตการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ บางครั้งซีเอฟโออาจจะรับหน้าเป็นซีอาร์โอเพราะงานที่ซีเอฟโอทำนั้นมีความเสี่ยง ทั้งนี้ซีเอฟโอมีการทำงานคล้ายกับซีอีโอ แต่งานของซีเอฟโอเป็นงานด้านทางการเงิน ในการบริหารงานของซีเอฟโอจะต้องให้ผู้จัดการทุกฝ่ายของบริษัทรับรู้ความเคลื่อนไหวทางการเงินพร้อมกับรายงานการเงินในส่วนที่ผิดปกติ ให้ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ ได้รับรู้ที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหานี้

ให้คำปรึกษาแก่ซีอีโอ
เป็นสิ่งที่ดีถ้าซีเอฟโอและซีอีโอมีความเข้าใจในการทำงานและมีความรับผิดของแต่ละฝ่ายในบริษัท และจะให้ดีมากกว่านี้ซีเอฟโอจะต้องให้ความรู้กับซีอีโอในเรื่องของการเงินของบริษัท ซึ่งทำให้เห็นถึงความมั่นคงและความเข้มแข็งของบริษัท ส่วนฝ่ายต่างๆ ที่ซีเอฟโอจะต้องพูดหรืออธิบายถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องของกำไร สินค้า ลูกค้า เงินที่ใช้จ่ายไป พร้อมกับแนะนำในเรื่องของงบประมาณ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปคิดวิเคราะห์และปรับปรุงทางการเงินของบริษัทต่อไป

ให้คำปรึกษาในเรื่องค่าตอบแทน
การจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารอาวุโสของบริษัทที่คอยให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ และบริษัทจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานและเป็นงานที่ซีเอฟโอที่ต้องเข้าไปช่วยให้คำแนะนำ ซึ่งมีแผนการการจ่ายค่าตอบแทนที่สำคัญอยู่ 3 ส่วน คือ
องค์ประกอบแรก คือ การออกแบบแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นสัดส่วนหรืออาจจะเป็นระยะยาว
องค์ประกอบที่สอง คือ วัดผลจาการทำงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ
องค์ประกอบที่สาม คือ เกณฑ์การวัดผลงานโดยการให้รางวัล เช่น หุ้น สิทธิบัตร เงินสด
บวกกับสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดี ต้องมีฝ่ายต่างๆ ของบริษัทมาช่วยพิจารณาเรื่องค่าตอบแทน ซีเอฟโอจะต้องพูดอธิบายให้ฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจหลักการให้ค่าตอบแทนโดยมีการพิจารณาจากส่วนไหนบ้างเพื่อที่จะได้จ่ายผู้บริหารอาวุโสได้ถูกต้องและเหมาะสมกับการทำงาน

ฝึกคนของคุณ
การทำงานทุกอย่างจะสำเร็จได้ จะต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีและทำให้ต้องมีการประเมินการทำงานของพนักงานการเงิน ทั้งในด้านความอดทน ความเสียสละ การผู้นำ ทักษะ เพื่อที่จะได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานหรือร่วมงานด้วย และยังเป็นการช่วยเพิ่มประสบการณ์และพร้อมที่จะลงมือทำงานแทนซีเอฟโอตลอดเวลา ส่วนซีเอฟโอเองจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและบริษัทในด้านการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

รายงานให้คณะกรรมทราบ
เป็นการทำงานในที่คล้ายกับกับซีอีโอ ที่จะต้องรายงานผลการการทำงานทางการเงินให้คณะกรรมของบริษัทในทุกส่วนรู้ว่ามีการทำงานไปถึงไหน รวมทั้งการรายงานการเงินที่ไม่ได้ตามเป้าหมายของบริษัทด้วย และการเข้าจะต้องเข้าไปพบคณะกรรมของบริษัทให้มากขึ้นเพื่อที่ได้พูดคุย หรือเสริมความรู้ในส่วนต่างๆ